Vedtægter

28-02-2013

Vedtægter

Vedtægter for Roslev Borger – Handels & Håndværkerforening.
§ 1. Navn og hjemsted.
1.1. Foreningens navn er Roslev Borger – Handels - & Håndværkerforening.
1.2. Foreningen har hjemsted i Roslev.
§ 2. Formål.
2.1. Foreningens formål er ubetinget upolitisk.
2.2. At varetage nærings og borgerlivets tarv.
2.3. At sørge for foredrag og god underholdning.
2.4. At formidle kontakten mellem borgere og offentlig myndigheder.
2.5. At fremme byens sunde trivsel, forskønnelse og gode miljø.
§ 3. Medlemmer.
3.1. Som medlem kan optages enhver mand eller kvinde, når vedkommende er fyldt 18 år.
3.2. Medlemsskabet regnes fra regnskabsårets begyndelse.
3.3. Medlem bliver man ved at betale omdelte girokort.
3.4. Medlemsskabet gælder for ægtepar, begge har stemmeret ved personlig fremmøde.
3.5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
3.6. Æresmedlemmer kan optages ved akklamation uden afstemning og er kontingentfrie.
§ 4. Bestyrelsen.
4.1. Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer, der vælges på den
årlige generalforsamling.
4.2. Bestyrelsen vælges for to år, og afgår skiftevis med to og tre hvert andet år.
4.3. Bestyrelsen er ulønnet, men får sine udlæg i foreningen godtgjort efter regning.
4.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
4.5. Formanden forestår foreningens daglige ledelse og korrespondance.
4.6. Kasseren besørger opkrævning af kontingent og betaler alle regninger.
4.7. Kasseren er pligtig til at fremlægge regnskabet, når det forlanges af den øvrige bestyrelse.
4.8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
4.9. De enkelte udvalg arbejder selvstændig.
4.10. Udvalgsbetænkning af økonomisk beskaffenhed behandles af den samlede bestyrelse.
§ 5. Kontingent.
5.1. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og opkræves helårligt.
5.2. Foreningens medlemmer hæfter kun for deres kontingent, og ingen anden økonomisk
forpligtelse påhviler dem som medlemmer.
§ 6. Regnskab og revision.
6.1. Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12 ( 1. januar – 31 december )
6.2. Regnskabet skal afleveres i opgjort stand med bilag til revision senest otte dage før den
ordinære generalforsamling.
6.3. Regnskabet revideres af to revisorer, som er valgt på den ordinære generalforsamling.
6.4. Det reviderede regnskab offentliggøres på den ordinære generalforsamling.
§ 7. Generalforsamlingen.
7.1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
7.3. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering senest otte dage før afholdelse.
7.4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
7.5. Alle medlemmer har lige og almindelig stemmeret.
7.6. Vedtægtsændringer kan foretages på de ordinære generalforsamlinger med ¾ af de fremmødte
medlemmers stemmer.
7.7. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.
7.8. Dagsorden meddeles samtidig.
7.9. Dagsorden ved den ordinære generalforsamling skal indeholde.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Evt.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
8.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når ¼ af samtlige medlemmer derom indgiver begæring til formanden.
§ 9. Foreningens opløsning.
9.1. Foreningens opløsning kan kun ske, når en med denne sag som dagsorden indvarslet
generalforsamling vedtager det med 5/6 af de fremmødte medlemmers stemmer.
9.2. Vedtages opløsningen, skal evt. formue anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til
et eller flere af foreningens formål.
Foreningens vedtægter af 11. juni 2007 annulleres hermed.
Således vedtaget på generalforsamling d. 21. februar 2013

Nyeste kommentarer

23.02 | 09:51

Fin hjemmeside

15.04 | 06:26

Er der flagalle i morgen på dronningens fødselsdag?

27.11 | 19:01

Godt arrangement i dag. Ud over at man støttet borgerforeningen...

16.05 | 14:23

Til Jens.. Vedr flag alle. Vi vil gerne bestille flag alle i hele byen til vore...